Google+ โรงแรมนางรอง สะดวก สะอาด ปลอดภัย ใจกลางเมืองนางรอง ใกล้ Night plaza.

ปราสาทหินเมืองต่ำ

ปราสาทเขาพนมรุ้ง

แนะนำที่พัก

โรงแรมพนมรุ้งปุรี

Change The Language :

ติดต่อเรา

เลือกรายชื่อ

การติดต่อ

-

ที่อยู่:
โรงแรมนางรอง. 243 ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 - - - -

โทรศัพท์: 081-9553477

โทรสาร: 0-4463-1465

โทรศัพท์เคลื่อนที่: -

http://www.nangronghotel.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

?

การเดินทางสู่โรงแรมนางรอง จ.บุรีรัมย์


?

แผนที่การเดินทางสู่โรงแรมพนมรุ้งปุรี

-
ทางโรงแรมนางรองขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านมอบ

ให้ทางโรงแรมนางรองได้บริการท่าน .
Copyright 2013 By Nangronghotel . All Rights Reserved โรงแรมนางรอง. (Nangrong hotel)
243 ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Tel : (044) 631-014 Fax : (044) 631-465 Email : nangronghotel@gmail.com